OUR SERVICE

Personalized Service

ข้อมูลทั่วไป

  • งานออกแบบตกแต่งภายในบ้านและคอนโด
  • งานออกแบบสถาปัตยกรรมก่อสร้าง (งานออกแบบร่างขั้น ต้น งานเขียนแบบขออนุญาตก่อสร้าง งานเขียนแบบก่อสร้าง)
  • งานผลิตฟอร์นิเจอร์แบบ fit-in งานจัด prop และของตกแต่ง
Previous slide
Next slide

Personalized Service

Your desire, your service

หากคุณต้องการบริการที่นอกเหนือไปจากนี้ เช่น งานออกแบบสถาปัตยกรรมและเขียนแบบอนุญาตก่อสร้าง หรืองานออกแบบตกแต่งภายในที่มีรายละเอียดเฉพาะ 10DK สามารถ personalize บริการให้คุณได้

Previous slide
Next slide

LUXURY SERVICE